تخلف بودجه‌ای سازمان مدیریت در سال ۹۴

تخلف بودجه‌ای سازمان مدیریت در سال ۹۴
شناسهٔ خبر: 21509 -
دیوان محاسبات کشور از تخلف بودجه‌ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قانون بودجه ۹۴ خبر داد.

به گزارش اقتصاد خبر؛ در گزارش تفریغ بودجه ۹۴ که از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده، آمده است: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ابتدای سال ۱۳۹۴ ،بدون در نظر گـرفتن محـدودیت عدم توزیع مبلغ شانزده هزار و دویست و چهـل و پـنج میلیـارد تومـان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت، اقدام به توزیع اعتبارات نموده و در تـاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بـه دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، سازمان مذکور مبلغ نه هزار و یکصد و شصـت و نـه میلیـارد تومان از اعتبـارات ۴۰۶ ردیـفِ بودجـه ای مربـوط بـه اعتبـارات هزینـه ای دستگاه های اجرایی، ۱۲۹ ردیف متفرقه هزینه ای، ۶ ردیف متفرقه تملـک دارایـی هـای سـرمایه ای و ۱۱ ردیف تملک دارایی های مالی کسر نمـوده کـه از مصـادیق عـدم رعایـت حکـم قـانونگـذار می باشد.

انتهای پیام

No votes yet.
Please wait...